حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: کاهش بار میکروبی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

بار میکروبی از سطح مواد غذایی، کشاورزی و افزایش زمان ماندگاری از مسائل مطرح در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی است. فناوری پلاسمای سرد با فناوری غیرحرارتی می تواند با ایجاد...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری